While I have explored many other themes throughout my artwork at university, the subject of the unconsciousness, or that which projects and individual’s primitive desires through dream sequences and other subconscious behaviours, has consistently captured my attention. To me, the dream world in particular is a prominent source of creativity, owing to the bizarre, yet revelatory imagery that the brain is able to conjure during the unconscious state. It is this imagery that has been the primary influence in my work and the avenues I have explored as a result of this. The majority of my artwork this past year has been the product of my process of recording my own dreams. I found that by exploring these primary accounts through art, were what enabled me to gain a personal understanding of my mindset at the time using the ideas and theories of psychoanalysis; the study and interpretation of dreams.

The current focus of my work has been on fragmented portraiture. In these paintings I have tried to portray how dreams are essentially fragments of a person’s emotions, thoughts and daily experiences through my own surreal representation in painting. My personal exposure to regular, vivid dreams that are often rooted in discomfort are ultimately what I try to also replicate; the sensation of fascinating discomfort that a viewer finds difficult to look away from.


Er imi archwilio llawer o themâu eraill yn fy ngwaith celf yn y brifysgol, mae’r anymwybod, neu’r hyn sy’n cymell dyheadau cyntefig unigolyn drwy freuddwydion ac ymddygiadau isymwybodol eraill, wedi hoelio fy sylw’n gyson. I mi, mae byd breuddwydion yn arbennig wedi sbarduno fnghreadigrwydd, oherwydd y delweddau rhyfedd, ond llawn gwirionedd, y mae’r ymennydd yn gallu eu creu pan yn anymwybodol. Y delweddau hyn sydd wedi dylanwadu ar fy ngwaith fwyaf a’r llwybrau rwyf wedi eu dilyn o ganlyniad i hyn. Mae’r rhan fwyaf o’m gwaith celf dros y flwyddyn ddiwethaf wedi deillio o gofnodi fy mreuddwydion. Drwy ddefnyddio celf i’w harchwilio, rwyf wedi gallu meithrin dealltwriaeth bersonol o’m meddylfryd ar y pryd gan ddefnyddio’r syniadau a’r damcaniaethau sydd ynghlwm wrth seicoddadansoddi; astudio a dehongli breuddwydion.

Ar hyn o bryd rwy’n canolbwyntio ar bortreadau darniog. Yn y paentiadau hyn rwyf wedi ceisio cyfleu sut mae breuddwydion yn eu hanfod yn ddarnau o emosiynau, meddyliau a phrofiadau dyddiol unigolyn drwy fy nghynrychioliad swrreal mewn paentiadau. Fy mhrofiad personol i o freuddwydion llachar rheolaidd sydd yn aml wedi’u gwreiddio mewn anesmwythyd yw’r hyn rwy’n ceisio ei ddynwared yn y pen draw; yr ymdeimlad o anesmwythyd cyfareddol y mae’r gynulleidfa yn ei chael hi’n anodd ei anwybyddu.

 

 

Link to Website

Instagram: @ari_cw_art