My name is Ragna Reynisdóttir, I studied painting in Reykjavik School of Visual Arts for two years, and am now finishing my final year in BA in Fine Art in Cardiff School of Art & Design.   The work I made for my final project continued the mission I had set myself from the previous semester, to document my surroundings through oil painting and drawing.  I might pick seemingly random details or viewpoints, to guide the viewer through how I see the world.  Sometimes I fixate on something and need to pause for a bit, to examine the subject(s) better.  The artefacts centre on figurative subjects, both alive and inanimate.  This I do as an experiment, where I try different ways of positioning the subject on the chosen surface.  I paint what I see every day, being confined to one small room on campus, or the paths I take when I go on walks.  Seeing the same spot of mould in the bathroom, or the same trees and birds on the paths I take.  The materials also reflect the lockdown.  Because big canvases are hard to work with in a small space, it felt appropriate to paint on small pieces of paper, that could then be put together to make a bigger piece of work.  The paper is also easier to store or travel with.  This project will be a continuous series of work, probably never truly ending, and following me along whatever paths I choose to follow in the future.


Ragna Reynisdóttir ydw i ac astudiais baentio yn Ysgol Celfyddydau Gweledol Reykjavik am ddwy flynedd; rwyf bellach yn cwblhau fy mlwyddyn olaf yn astudio BA mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Roedd y gwaith y gwnes i ei greu ar gyfer fy mhrosiect terfynol yn parhau â’r nod a bennais o’r tymor blaenorol, sef cofnodi yr hyn o’m hamgylch drwy baentio olew a darlunio. Gallaf fod yn dewis manylion neu safbwyntiau sy’n ymddangos fel petaent ar hap, er mwyn helpu’r gynulleidfa i weld y byd fel ydw i. Weithiau byddaf yn hoelio sylw ar rywbeth a bydd angen cymryd saib bach, er mwyn ei archwilio’n well. Mae’r arteffactau yn canolbwyntio ar wrthrychau ffigurol, sy’n fyw ac yn ddifywyd. Gwnaf hyn fel arbrawf, lle byddaf yn rhoi cynnig ar ffyrdd gwahanol o leoli’r pwnc dan sylw ar yr wyneb a ddewiswyd. Rwy’n paentio’r hyn rwy’n ei weld bob dydd, naill ai mewn ystafell fechan ar y campws, neu ar hyd y llwybrau y byddaf yn mynd am dro arnynt. Gweld yr un llwydni yn yr ystafell ymolchi, neu’r un coed ac adar wrth fynd am dro. Mae’r deunyddiau hefyd yn adlewyrchu’r cyfnod clo. Gan ei bod hi’n anodd gweithio gyda chynfasau mawr mewn lle bach, roedd yn teimlo’n briodol paentio ar ddarnau bach o bapur, a allai gael eu rhoi at ei gilydd wedyn i greu darn mawr o waith. Mae hefyd yn haws storio’r papur neu ei gludo. Bydd y prosiect hwn yn gyfres barhaus o waith, na fydd byth yn gorffen mewn gwirionedd, a bydd yn fy nilyn ar hyd ba lwybrau bynnag y byddaf yn eu troedio yn y dyfodol.

Dýr-Scaled
Andlitsm

Instagram: @ragnareynisdottir