My work challenges the viewer’s perception of comfort and understanding of the everyday. I expose the unique in the mundane, touching on topics that we tend to skim over or leave neglected from thought and expression.

Through the form of audio, videos and a digital space I explore my environment, emotions and thoughts to express what it really means to be living in a world of isolation and excessive technology. I use these mediums as I find they have a great connection to my personal experience. I have picked up a habit of recording anything and everything that sparks my interest, this has allowed me to bring my memories into my work adding an impact of the personal and giving the sense of self watching and hauntology, meaning to bring back things from the past. I have expressed this through my project SELF, through CCTV surveillance equipment. I recorded my 14 day isolation to express the effect isolation has on our person. Through researching Jamie Crewe, Jade Montserrat and Legacy Russell I have experienced the ways video art can tell a story of pain or beauty while also informing the viewer of critical ideas and opinions.

I have a great concern over what goes unspoken. I find we can manifest great pain and misunderstanding from being isolated with nothing but our own thoughts. Through creating my work I offer up my experience and understanding in the hope of connecting with the wider world.


Mae fy ngwaith yn herio canfyddiad y gynulleidfa o gysur a dealltwriaeth o’r beunyddiol. Dangosaf yr hyn sy’n unigryw am yr hyn sy’n gyffredin, gan gyfeirio at bynciau rydym yn dueddol o’u hanwybyddu neu eu hesgeuluso o’n meddyliau a’n mynegiant.

Drwy sain, fideo a’r cyfrwng digidol, rwy’n archwilio fy amgylchedd, a’m hemosiynau a’m meddyliau, er mwyn cyfleu gwir ystyr byw mewn byd unig sydd wedi’i ddominyddu gan dechnoleg. Defnyddiaf y cyfryngau hyn oherwydd mae cysylltiad agos rhyngddynt a’m profiad personol. Rwyf wedi dod i’r arfer o gofnodi popeth sy’n dal fy llygad, ac mae hyn wedi fy ngalluogi i gynnwys fy atgofion yn fy ngwaith, gan ychwanegu’r personol a chreu’r ymdeimlad o hunanwylio a hontoleg, sef dod â phethau’n ôl o’r gorffennol. Rwyf wedi mynegi hyn drwy fy mhrosiect SELF, drwy gyfarpar CCTV. Recordiais fy nghyfnod ynysu 14 diwrnod er mwyn dangos ei effaith arnom yn bersonol. Drwy ymchwilio i Jamie Crewe, Jade Montserrat a Legacy Russell rwyf wedi profi’r ffyrdd y mae celf fideo yn gallu adrodd stori poen neu brydferthwch, wrth hefyd hysbysu’r gynulleidfa am syniadau a barnau beirniadol.

Mae’r hyn na ddywedir yn rhywbeth rwy’n ymddiddori ynddo’n fawr. Gallwn deimlo cryn boen a chreu cryn gamddealltwriaeth am ein bod wedi ein hynysu heb ddim ond ein meddyliau ein hunain. Drwy fy ngwaith, rwy’n cynnig fy mhrofiad a’m dealltwriaeth yn y gobaith y gellir cysylltu â’r byd yn ehangach.

 

Link to Online Exhibition

 

 

YouTube

 Instagram: @sophies.poiesis