Signs and symbols litter the streets and the digital realm as a means to convey important information, to bring attention to and enforce rules; with little questioning from the public about the relevance of this signage and symbolism. 

My practice is influenced and inspired by my interest in culture, social context and politics. I have always been inspired to look closer at the world around us, interested in observing and documenting. These ideas evolved into a wider inspection of our everyday actions and the impact that visual language has on these actions. 

My ‘Finale 2021’ creations approaches the signage that make up a large part of our everyday visuals, stimulated by Roland Barthes’ semiotic theory, my work aims to dismantle and rebuild these signs that are symbols of authority within our culture. 

My digital pieces begin to rebuild and redesign signs as an act of protest and defiance of power, to aim to provoke questions about our culture and society. Regarding the act of dismantling such signs that convey this authority, my work approaches this through abstract painting. Taking away, distorting and combining elements which as a result confuses the original communicative meanings that were intended. Replaced with contradictory signage, this work provokes questions and challenges the visual language that are a part of the constructs and conventions we accept.


Mae arwyddion a symbolau i’w gweld ar hyd y strydoedd a’r byd digidol fel ffordd o rannu gwybodaeth bwysig, tynnu sylw at reolau a’u gorfodi; nid yw’r cyhoedd yn cwestiynu perthnasedd yr arwyddion na’r symbolau hyn fawr ddim.

Mae fy ngwaith wedi’i ddylanwadu a’i ysbrydoli gan fy niddordeb mewn diwylliant, cyd-destun cymdeithasol a gwleidyddiaeth. Rwyf bob amser wedi cael fy ysbrydoli i edrych yn agosach ar y byd o’n cwmpas, ac mae’r ymwybyddiaeth gychwynnol hon yn deillio o’m diddordeb mewn llenyddiaeth fel y nofel ddystopaidd ‘1984’ gan George Orwell, a wnaeth ysgogi ymchwil a darnau ar y thema gwyliadwriaeth uchel yn ein cymdeithas ni’n hunain. Datblygodd y syniadau hyn yn ymchwiliad ehangach i’n gweithredoedd beunyddiol, ac effaith iaith weledol arnynt.

Mae gwaith ‘Finale 2021’ yn edrych ar yr arwyddion sy’n cyfrif am ran fawr o’r hyn a welwn bob dydd, ac mae wedi’i ysgogi gan theori semiotig Roland Barthes. Nod fy ngwaith yw datgymalu ac ailadeiladu’r arwyddion hyn sy’n symbol o awdurdod yn ein diwylliant. Mae fy narnau digidol yn dechrau ailadeiladu ac ailgynllunio arwyddion fel gweithred o brotest ac ymwrthod â phŵer, er mwyn ceisio sbarduno cwestiynau am ein diwylliant a’n cymdeithas. Er mwyn mynd ati i ddatgymalu arwyddion o’r fath sy’n cyfleu’r awdurdod hwn, rwy’n defnyddio paentio haniaethol. Drwy wyrdroi a chyfuno elfennau, caiff yr ystyron cyfathrebol gwreiddiol a fwriadwyd eu drysu. Gan ddefnyddio arwyddion croes, mae’r gwaith hwn yn gofyn cwestiynau ac yn herio’r iaith weledol sy’n rhan o’r adeiladwaith a’r confensiynau rydym yn eu derbyn.

 

 

Link to Website

Instagram: @shannoncaseart