Have you ever considered rearranging the alphabet? As a student artist, I have been creating geometric abstract paintings to explore the study of the mythologies of semiotics. These paintings possess a clean, geometric appearance that displays the international code flags, a universal coding system that corresponds to each letter of the English alphabet. Overtime I have developed a calculated system of constructing layers, I methodically plan each layer so that the previous layers are still visible after competition. 

These works aim to show the alternative ways the English alphabet can be arranged. Identifying how the English alphabet is arranged from A to Z and showing how the alphabet can be reconstructed through the form of abstract paintings. In one of my paintings, I have explored the Welsh alphabet to demonstrate a personal understanding of my country’s native language, but also, to identify foreign communication. My hope is that the observer will understand how a well-known mythology can be simply accepted how it is and not questioned. My practice aims to show the progression of communication and language. Derived from a personal struggle with speech, I think it is important to show the struggles in communication, and how often it is to miscommunicate. 


Ydych chi erioed wedi ystyried aildrefnu’r wyddor? Fel artist-fyfyriwr, rwyf wedi bod yn creu paentiadau haniaethol geometrig er mwyn archwilio’r gwaith o astudio mytholeg semioteg. Mae gan y paentiadau hyn ymddangosiad glân, geometrig sy’n arddangos y baneri ar gyfer codau rhyngwladol, sef system godio gyffredin sy’n cyfateb i bob llythyren yn yr wyddor Saesneg. Dros amser rwyf wedi datblygu system benodol o greu haenau; byddaf yn cynllunio pob haen yn ofalus fel bod pob haen flaenorol i’w gweld o hyd yn dilyn y gystadleuaeth.

Nod y gwaith yw dangos y ffyrdd amgen sydd o drefnu’r wyddor Saesneg. Nodir y ffordd y gall yr wyddor Saesneg gael ei threfnu o A i Z a dangosir y ffordd y gall yr wyddor gael ei haildrefnu ar ffurf paentiadau haniaethol. Mewn un paentiad, rwyf wedi edrych ar yr wyddor Gymraeg er mwyn dangos dealltwriaeth bersonol o’r iaith frodorol, ond hefyd i nodi cyfathrebu estron. Fy ngobaith yw y bydd y gynulleidfa yn deall sut y gall mytholeg hysbys gael ei derbyn fel y mae, heb ei chwestiynu o gwbl. Fy nod yw dangos datblygiad cyfathrebu ac iaith. Fel rhywun sydd wedi wynebu problemau lleferydd, credaf ei bod yn bwysig dangos anawsterau cyfathrebu, a pha mor gyffredin yw camgyfathrebu.

Instagram: @msjfineart