My artwork focuses on mixing between psychogeography (effect of a geographical location on the emotions and behaviour of individuals) and synaesthesia (a phenomenon in which stimulation of one sensory leads to involuntary experiences in a second sensory). Synaesthesia and psychogeography have a great connection as both of them depend on how a person’s mind associates different things together.

I have been focusing lately on creating associations through video art, collages, or digital sketches. These associations can be associating a place with color or sound or associating an incident with a certain material or color. My final art pieces tend to be so abstract as I am focused more on showing the emotions or feelings behind the work more than making the concept or the idea so clear to understand.

Recently I have been focusing on reflecting on my life during last year and how my mental health has been through different stages. I am expressing these reflections through series of videos, abstract designs, or maps that are inspired by incidents that happened last year or photos and videos I already had on my phone during last year.

Some artworks for different artists inspired me and helped in developing my art process. I have been inspired by Ryoji Ikeda, Carolyn Black, Bill Viola, and Nam June Paik’s work and how they engage the audience with their artwork. Also, music composers like Tony Oursler, Miguel Alvarez’s and Maryanne Amacher have been a good inspiration in discovering new sounds and how to create those sounds.


Mae fy ngwaith celf yn cymysgu seicoddaearyddiaeth (effaith lleoliad daearyddol ar emosiynau ac ymddygiad unigolion) a synaesthesia (ffenomenon lle mae ysgogi un synnwyr yn arwain at brofiadau anwirfoddol mewn ail synnwyr). Mae cysylltiad gwych rhwng synaesthesia a seicoddaearyddiaeth oherwydd mae’r ddau yn dibynnu ar y ffordd mae meddwl unigolyn yn cysylltu gwahanol bethau.

Yn ddiweddar rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar gysylltiadau drwy gelf fideo, collage, neu frasluniau digidol. Gall y cysylltiadau hyn ymwneud â chysylltu lle â lliw neu sŵn, neu gysylltu digwyddiad â deunydd neu liw penodol. Mae fy narnau celf terfynol yn dueddol o fod yn haniaethol oherwydd rwy’n canolbwyntio mwy ar ddangos yr emosiynau neu’r teimladau sydd yn sail i’r gwaith yn fwy na gwneud y cysyniad neu’r syniad yn eglur.

Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn canolbwyntio ar fyfyrio ar fy mywyd dros y flwyddyn ddiwethaf a chyflwr fy iechyd meddwl ar wahanol adegau. Rwy’n mynegi’r myfyrdodau hyn drwy gyfres o fideos, dyluniadau haniaethol, neu fapiau a ysbrydolir gan yr hyn a ddigwyddodd y llynedd, neu luniau a fideos a oedd ar fy ffôn yn barod o’r flwyddyn ddiwethaf.

Gwnaeth rhywfaint o waith celf gwahanol artistiaid fy ysbrydoli a’m helpu i ddatblygu fy mhroses. Mae Ryoji Ikeda, Carolyn Black, Bill Viola, a Nam June Paik wedi fy ysbrydoli, yn enwedig y ffordd maent yn cynnwys y gynulleidfa yn eu gwaith. Hefyd, mae cyfansoddwyr fel Tony Oursler, Miguel Alvarez a Maryanne Amacher wedi bod yn ysbrydoliaeth dda o ran darganfod synau newydd a sut i greu’r synau hynny.