My practice consists of an exploration into personal experiences within the natural landscape and aims to express how an individual can form deep connections with specific landscapes through encounter. I work both digitally and physically, creating a juxtaposition between the slow, thoughtful processes of nature and the fast, quick-thinking character of the digital realm. Working digitally also allows for my work to have a minimal impact on the environment.  

Currently, I am creating natural dyes from plant matter to reveal the unique colours they possess. These plants have been collected from walks taken within my local area of Cardiff, with their individual properties representing the unique experiences had within the landscape. Each colour created is directly representative of the location it was found in, due to the distinctive conditions where it was grown. Through taking the time to go on walks, create these colours, and produce a profile for each plant, I am exercising the notion that intimacy grows with familiarity.   

I take a very methodical approach to the presentation of my work, using grid formats and structured systems so that the colours I display are simply presented and not used, acting as a curator for the products of the earth, giving a platform to appreciate the earth as a creator. My practice aims to make the audience feel a connectivity to their surroundings and uncover new sense of kinship, to come away with an appreciation towards the natural landscape and a wonderment towards the intricacies that the earth offers.  


Mae fy ngwaith yn edrych ar brofiadau personol yn y dirwedd naturiol, a’i nod yw mynegi’r ffordd y gall unigolyn feithrin cysylltiadau dwfn â thirweddau penodol drwy ddod ar eu traws. Rwy’n gweithio mewn ffyrdd digidol a chorfforol, gan greu cyfatebiaeth rhwng prosesau araf ac ystyrlon natur a nodweddion cyflym a meddwl yn chwim y byd digidol. Drwy weithio’n ddigidol, mae fy ngwaith hefyd yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar yr amgylchedd.

Ar hyn o bryd, rwy’n creu lliwurau naturiol o blanhigion er mwyn datgelu’r lliwiau unigryw sydd ganddynt. Mae’r planhigion hyn wedi cael eu casglu wrth imi fynd am dro o gwmpas fy ardal leol, sef Caerdydd, ac mae eu nodweddion unigol yn cynrychioli’r profiadau unigryw a geir yn y dirwedd. Mae pob lliw a gaiff ei greu yn cynrychioli’r lleoliad lle cefais y planhigyn, a hynny oherwydd yr amodau nodedig lle roedd yn tyfu. Drwy dreulio amser yn mynd am dro, yn creu’r lliwiau hyn, ac yn creu proffil ar gyfer pob planhigyn, rwy’n arfer y cysyniad bod agosrwydd yn datblygu pan fo rhywbeth yn gyfarwydd.

Rwy’n cyflwyno fy ngwaith mewn ffordd fanwl gywir, gan ddefnyddio gridiau a systemau strwythuredig fel bod y lliwiau rwy’n eu harddangos yn cael eu cyflwyno ac nid eu defnyddio, felly rwy’n gweithredu fel curadur cynhyrchion y ddaear, ac yn cynnig llwyfan i werthfawrogi’r ddaear fel creawdwr. Mae fy ngwaith yn anelu at wneud i’r gynulleidfa deimlo cysylltiad â’r hyn sydd o’i hamgylch a darganfod ymdeimlad newydd sbon o garennydd, gan wedyn werthfawrogi’r dirwedd naturiol a rhyfeddu at yr hyn y mae’r ddaear yn ei gynnig.

 

Link to Online Exhibition Here

 

 

Instagram: @_artbytori