Bird with spread wings on red background

My work explores the relationship between the analogue and digital. My outcomes are united by one property, they come from the source of impressions of the surrounding reality, even if it is about my dreams or abstract drawings.

I take a photo when something catches my eye, which I believe is quite extraordinary, however, afterwards, the digital image somehow loses some of its qualities: lines, shadows, colour, surface, and texture. I noticed the eyes see more than the camera. I try to reconstruct or return the image, to negotiate with time.

I believe what we see is transformed when it is being painted or drawn – the communication between materiality and the imaginable/ conceivable world.

Through the combination of materials and mediums (combining drawing, painting, collage and digital processes), I test ways to empower the image.

Unpainted fence sets a rough, unadorned style, which allows me to make not so precise but motley selection of images.
Landscapes and portraits placed on a fence, can be like a wall with windows and doors, which allow us to communicate, to leave a locked room. This idea is related to the barriers between different languages and communication of different cultures and the thresholds for overcoming them.


Mae fy ngwaith yn archwilio’r berthynas rhwng yr analog a’r digidol.

Byddaf yn tynnu llun pan fydd rhywbeth yn dal fy llygad, sy’n hynod yn fy marn i,

ond, wedyn, bydd y ddelwedd ddigidol fel petai’n colli naws y peth: llinellau, cysgodion, lliw, wyneb, a gwead. Rwy’n siomedig bod y llygaid yn gweld mwy na’r camera. Rwy’n ceisio ail-greu neu ddychwelyd y ddelwedd, er mwyn negodi ag amser.

Credaf fod yr hyn a welwn yn cael ei drawsnewid pan gaiff ei baentio neu ei dynnu – y cyfathrebu rhwng materoldeb a’r byd dychmygol/ dirnadwy.

Drwy’r cyfuniad o ddeunyddiau a chyfryngau (gan gyfuno darluniau, paentiadau, collage a phrosesau digidol), rwy’n profi ffyrdd o wella’r ddelwedd.

Mae fy mreuddwydion yn drysor i mi, a byddaf yn ceisio eu cofnodi’n syth drwy ddelwedd a thestun, gan geisio nodi’r cyfathrebu rhwng yr hyn sy’n real a’r hyn nad yw’n real.