I am a fibre artist based in Cardiff, working largely with crochet, paintings, and tufting. My work consists of vibrant colours with emphasis on texture and pattern. Having experimented previously with various mediums, I found my ultimate encouragement and drive stemming from my crochet work. Heavily inspired by crochet artist Olek, I found the confidence to pursue elements of crochet within my work as a fine artist, by combining them with my passions and values outside of that sector. More recently, I have been experimenting with the process of hand tufting rugs, and creating wall art installations.

Reoccurring themes that have emerged from my work over the last few years, often centre around my passions for connecting with nature and being compassionate to all beings. Gale Hart once described art as a tool for raising consciousness, with the power to evoke strong feelings and emotions. With this in mind, it is important to me that I recognise my responsibility as an artist, and use that platform to promote my values and encourage positive lifestyle changes. My work has naturally progressed into a form of raising awareness of the issues associated with animal rights and our environment in particular.

I aim to create informative and purposeful work, avoiding the common taboos associated with activism and art practice in regards to animal welfare. I have found that campaigners in this category are often subject to dismissive implications and are generalised. Throughout my practice I am promoting these values using a delicate method, as I believe that this will produce a more effective outcome. If one individual makes one positive change to their lifestyle as a result of my work, no matter how great or small, I deem that a great accomplishment.


Rwy’n artist ffeibrau o Gaerdydd, sy’n gweithio’n bennaf gyda chrosiet, paentiadau, a phwytho. Mae fy ngwaith yn lliwgar iawn a rhoddir pwyslais ar wead a phatrwm. Wedi arbrofi ag amrywiaeth o ffurfiau cyn hyn, gwaith crosio oedd yn fy ysbrydoli fwyaf yn y pen draw. Mae’r artist crosio Olek wedi cael dylanwad mawr arnaf, a chefais yr hyder i ganolbwyntio ar elfennau o grosio yn fy ngwaith fel artist cain, drwy eu cyfuno â’m diddordebau a’m gwerthoedd y tu allan i’r sector hwnnw. Yn fwy diweddar, rwyf wedi bod yn arbrofi â’r broses o lawbwytho rygiau, ac rwyf wedi bod yn creu gosodiadau gwaith murgelf.

Yn aml, mae’r themâu sydd wedi dod i’r amlwg yn gyson yn fy ngwaith dros y blynyddoedd diwethaf yn canolbwyntio ar fy nymuniad i gysylltu â natur a dangos tosturi tuag at bob peth byw. Mae Gale Hart wedi dweud bod celf yn fodd i ddod yn fwy cydwybodol, a bod ganddo’r gallu i ysgogi teimladau ac emosiynau cryf. Gan gofio hyn, mae’n bwysig fy mod yn cydnabod fy nghyfrifoldeb fel artist, ac yn defnyddio’r llwyfan hwnnw i hyrwyddo fy ngwerthoedd ac annog newidiadau cadarnhaol i’n ffordd o fyw. Mae fy ngwaith wedi datblygu’n naturiol i fod yn gyfrwng i godi ymwybyddiaeth o faterion hawliau anifeiliaid a’r amgylchedd yn benodol.

Fy nod yw creu gwaith â diben iddo, sy’n llawn gwybodaeth, gan osgoi’r tabŵs cyffredin sy’n gysylltiedig ag actifiaeth a gwaith celf mewn perthynas â lles anifeiliaid. Rwyf wedi gweld bod ymgyrchwyr yn y categori hwn yn aml yn destun goblygiadau diystyriol, ac maent yn cael eu cyffredinoli. Yn fy ngwaith rwy’n hyrwyddo’r gwerthoedd hyn mewn ffordd ofalus, oherwydd credaf y bydd yn arwain at ganlyniad mwy effeithiol. Os bydd un unigolyn yn gwneud newid cadarnhaol i’w ffordd o fyw oherwydd fy ngwaith, boed yn newid mawr neu’n newid bach, byddaf yn fodlon iawn.